kraakraak: (hiroki)
[personal profile] kraakraak
Piti aiemmin jo ilmoittaa asiasta, mutta eihän se loppujen lopuksi mikään iilmoitus ollutkaan, vaan lähinnä tiedonanto, raportointi tapahtuneesta, joka ei missään niomessä ole todellinen, eikä edes välttämättä taåahtunutkaan.
Kylpyhuoneesta oli täytynyut menehtynyt yksilä, tapahtumien kulkua ei tiedetty, vain se, että hänen lonkkansa oli murtunut löydettäessä, housunsa nilkoissaan ja laimean ulosteen värisiä laikkuja kaakeleilla.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

kraakraak: (Default)
kraakraak

December 2015

S M T W T F S
  12345
678910 1112
13141516171819
20 212223242526
2728293031  

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 18th, 2017 06:33 pm
Powered by Dreamwidth Studios