kraakraak: (hiroki)
[personal profile] kraakraak
Kuten varmaan on jo eimminkin tullut todettua, ei sitä kuitenkaan mikään loppujen lopuksi taida siltikään tulla sen kummoisemmaksi vaikeaselkoisuuden kauttakaan, ei vaikka kuinka yrittäisi ja uskottelisi jokaiselle vastaantulijalle näin tapahtuvan.
Niinhän se on, haissee se paska kengän sisältäkin.
Pim, rahat vai kolmipyöräinen.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

kraakraak: (Default)
kraakraak

December 2015

S M T W T F S
  12345
678910 1112
13141516171819
20 212223242526
2728293031  

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 18th, 2017 06:35 pm
Powered by Dreamwidth Studios